Aktualne oferty

Polityka prywatności / polityka plików cookies

 

Ochrona danych przy pobieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu w związku z wejściami na stronę internetową w-support.pl jest dla nas bardzo istotna. Twoje dane chronione będą zgodnie z przepisami. Poniżej znajdziesz informacje na temat tego, jakie dane podczas wejść na stronę internetową będą pobierane i w jaki sposób się z nich korzysta:

1. Pobieranie i przetwarzanie danych

Każde wejście na naszą stronę internetową w-support.pl i każde korzystanie z pliku znajdującego się na stronie są protokołowane. To zapamiętywanie służy wewnętrznym celom systemowym i statystycznym przy wykorzystaniu oprogramowania Google Analytics oraz Piwik. Protokołowane są: nazwa wywołanego pliku, data i godzina wywołania, ilość przeniesionych danych, meldunek odnośnie skutecznego wywołania, browser internetowy i wywołujący domain. Dodatkowo protokołowane są adresy IP komputerów komunikujących. W niektórych wypadkach na Twoim  komputerze wytwarzane są tak zwane pliki cookies. Są to małe pliki, za pomocą których sterować możemy na przykład procesami technicznymi. Z cookies bez wyjątku korzystamy tylko dla celów technicznych, natomiast pobieranie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych przy ich pomocy jest wykluczone.

Możesz nie wyrazić zgody na zapisanie tych informacji poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania urządzenia.

Dane osobowe wychodzące ponad ten zakres pobierane będą tylko wówczas, gdy dostarczasz je dobrowolnie, na przykład w ramach zapytania ofertowego podczas rejestracji. Wtedy w odpowiednich miejscach przed pobraniem danych będziesz o tym poinformowany.

2. Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe wykorzystywane są tylko w celu odpowiedzi na Twoje pytania ofertowe, realizacji zawartych z Tobą umów i administracji technicznej. Twoje dane osobowe przekazywane będą osobom trzecim tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne przy realizacji umowy– na przykład przekazanie dostawcom danych z zamówienia – lub w celu rozliczeń; albo w wypadku wcześniejszego wyrażenia zgody. Każdy, kto wyraził zgodę na wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych ma prawo (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.) do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w każdej chwili i z odpowiednim skutkiem w przyszłości. W tym celu prosimy wyślij e-mail na adres dsb@w-support.pl, lub wyślij stosowny list na poniżej podany adres. Skasowanie zapamiętanych danych osobowych następuje wówczas, gdy odwołasz zgodę na zapamiętywanie, gdy nie będą one już niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego były zapamiętane, lub gdy ich dalsze zapamiętywanie nie jest już dopuszczalne z przyczyn prawnych.

3. Prawo do informacji

W odpowiedzi na zapytanie pisemne chętnie poinformujemy Cię o zapamiętanych danych, dotyczących Twojej osoby. W tym celu prosimy zwrócić się na adres: w-support.pl Sp. z o.o. Aleja Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław.

4. Aktualizacja oświadczenia dotyczącego ochrony danych

Niektóre sytuacje, takie jak np. nowelizacje ustaw lub zmiany techniczne, mogą wymagać aktualizacji oświadczenia o ochronie danych osobowych. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany czy też uzupełnienia tego oświadczenia zgodnie z aktualnymi wymogami. Zmiana będzie opublikowana w tym miejscu, dlatego zachęcamy abyście w regularnych odstępach czasowych wchodzili na tę stronę, celem uzyskania informacji o aktualnej wersji oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa:

Stosując wszelkie możliwości techniczne i organizacyjne staramy się zabezpieczyć Wasze dane osobowe w taki sposób, aby nie były one dostępne dla osób trzecich. Przy komunikacji mailowej nie możemy jednak zapewnić pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego informacje poufne zalecamy przekazywać drogą pocztową. Z pytaniami i propozycjami prosimy zwracać się do naszego pracownika odpowiedzialnego za ochronę danych: dsb@remove-this.w-support.pl 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez KLIENTÓW spółce w-support.pl w związku ze zleceniem naprawy jest w-support.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy al. Armii Krajowej 61, 50-542 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dal Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255146, z kapitałem zakładowym w wysokości 500 000 zł w całości opłaconym i numerem NIP 8992561791 oraz numerem REGON 020211276.
  2. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami). Podanie przez KLIENTA swoich danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe wykorzystywane są w w celu realizacji zleceń serwisowych, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę naprawianego produktu do KLIENTA. KLIENCI mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
  3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe KLIENTÓW:
  • imię i nazwisko,
  • adres korespondencyjny,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • numer IMEI/seryjny naprawianego sprzętu

stan: 07/2015